स्टेनलेस स्टील परिशुद्ध लो प्रोफाइल खांचेदार बेलनाकार हेड शोल्डर स्क्रू