स्टेनलेस स्टील परिशुद्ध खांचेदार बेलनाकार हेड शोल्डर स्क्रू